ePodatelna

ePodatelna představuje základní vstupní bod do organizace a sjednocuje její veškerou příchozí a odchozí komunikaci, a to bez ohledu na použitý komunikační kanál. Současně plně vyhovuje požadavkům platné legislativy, zákonu č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákonu č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě, zákonu č. 227/2000 Sb., O elektronickém podpisu. ePodatelna plní úlohu přijetí dokumentů,  evidenci, ověření náležitostí, předání k dalšímu vyřízení a uložení, na druhé straně evidence a uložení  vypravovaných dokumentů, jejich podepisování a odeslání. Evidence dokumentů probíhá v souladu se spisovým řádem úřadu.

Základní funkcionality:

  • Podporuje přijímání a odesílání  pošty.
  • Sjednocuje komunikaci dokumentů bez ohledu na jejich fyzickou formu (listinný nebo elektronický dokument) a komunikační kanál (pošta, datové schránky, datové médium, e-mail).
  • Zajišťuje ověření platnosti elektronického podpisu a časového razítka  a neporušenosti dokumentu.
  • Podporuje skenování písemností v papírové formě, podporuje využití OCR, čárového kódu.
  • Obsahuje integrovaného emailového klienta.
  • Umožňuje jednoduché vytváření šablon dokumentů.
  • Umožňuje hromadný vstup skenovaných písemností.

In order to ensure the quality of our work, our company is practicing the system of dual control of the essays online within https://order-essay-online.net/ quality of all orders.