Výzvu pro akcionáře

13.9.2017

Představenstvo akciové společnosti
aplis.cz, a.s., IČ: 261 99 599
se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6733
(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 31.10.2016 o přeměně všech listinných kmenových akcií na jméno emitovaných Společností na zaknihované kmenové akcie na jméno (dále jen „Rozhodnutí“).

Představenstva Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby odevzdali své listinné kmenové akcie na jméno emitované Společností (dále jen „Listinné akcie“¨), a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto Oznámení v Obchodním věstníku. Místem určeným pro odevzdání Listinných akcií je adresa sídla Společnosti, a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00.

Při odevzdání Listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů vedeného prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

V případě, že akcionář neodevzdá Listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s ustanoveními platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

Akcionáři při odevzdání předloží Společnosti originály dosavadních Listinných akcií Společnosti a prokážou svoji totožnost a oprávnění jednat v dané věci.

V Praze, dne 26.06.2017

za aplis.cz, a.s., IČ: 261 99 599
Petar Petkov Stanchev, předseda představenstva

Výzva ke stažení (PDF, 264kB)